מתקבלים מאמרים המתבססים על מחקרים כמותיים, כמו מחקר ניסויי ומחקר מתאמי ומחקרים איכותניים, כמו חקר מקרה, מחקר אתנוגרפי, מחקר נרטיבי, תיאוריה מעוגנת שדה, מחקר פעולה וכן מחקרים משולבים.
המאמרים ייכתבו על פי כללי הכתיבה האקדמית הנהוגה בשיטת APA, ויעמדו בסטנדרטים האקדמיים המקובלים בקהילה הבין-לאומית.
המערכת תעביר את המאמרים לשיפוט של שני שופטים מומחים בתחום הנחקר.

הנחיות להגשת מאמר

המאמר יישלח לאחר הקפדה על כתיבה אקדמית תקנית.

היקף המאמר: בין 6000 ל-7500 מילים.
המאמר ייכתב בעברית בפונט Arial, גופן 12, ברווח כפול בין שורה לשורה. הטקסט ייושר לשני הצדדים.

כותרת המאמר: בגופן 16 מודגש וממורכז; מקסימום 50 אותיות.

שם הכותב/ים: גופן 12 מודגש וממורכז; לא יוזכר התואר האקדמי; במקרה של כמה כותבים ייכתב שם הכותב הראשי תחילה ואחריו שאר הכותבים. בכל אחד מהשמות ייכתב השם הפרטי ראשון ואחריו שם המשפחה.

את המאמר יש לשלוח כשבעמוד הראשון כותרת המאמר, שמות הכותבים, התואר האקדמי, השיוך המוסדי, כתובת הדוא"ל והתקציר הביוגרפי. בעמוד השני תופיע כותרת המאמר ללא ציון שמות הכותבים.
בכל מאמר יש להקפיד על מבוא, סקירת ספרות, מערך מחקרי (מתודולוגיה), פרק הממצאים, פרק הדיון, ובו תודגש חשיבות המחקר והשלכותיו, סיכום ומסקנות.

רשימת מקורות: רשימת המקורות תיכתב על פי נוהל הכתיבה של שיטת ה-APA.
נוסף על המאמר יש לכלול את המסמכים האלה:

תקציר המאמר: בהיקף של כ-200-150 מילים

מילות מפתח: 4 עד 5 מילים

תקציר ביוגרפי: תואר אקדמי, עיסוק מרכזי ותחומי עניין ומחקר של הכותב/ים, שיוך מוסדי, כתובת דוא"ל ומספרי טלפון ליצירת קשר.

תרשימים וטבלאות יעוצבו על פי כללי ה-APA וישולבו בטקסט עצמו ולא כנספחים.
סרטונים או קובצי אודיו שמצורפים למאמר יש לשלוח בנפרד על גבי CD או דיסק און קי. יש לציין בטקסט בצורה ברורה את ההפניות לקבצים המצורפים.
את המאמרים יש לשלוח לכתובת הדוא"ל של העורך:  itzik.gilat@levinsky.ac.il