כתב העת חוקרים@הגיל הרך מפרסם מאמרים מחקריים המתבססים על מתודולוגיה כמותית, מתודולוגיה איכותנית או מתודולוגיה משולבת. כמו כן ניתן להגיש מאמרים עיוניים, הדנים בסוגיה בתחום הגיל הרך מנקודת מבט תיאורטית, בהסתמך על מחקרים קודמים. המאמרים המוצעים לפרסום בכתב העת, ייכתבו על פי כללי הכתיבה האקדמית הנהוגה בשיטת APA גרסה 7.

היקף המאמר: בין 4,000 ל 8,000 מילים.
המאמר ייכתב בעברית בפונט Arial, גופן 12, ברווח כפול בין שורה לשורה. הטקסט ייושר לשני הצדדים.
למאמר יצורף תקציר באנגלית.

כותרת המאמר: בגופן 16 מודגש וממורכז; מקסימום 60 אותיות.

שם הכותב/ים: גופן 12 מודגש וממורכז; לא יוזכר התואר האקדמי; במקרה של כמה כותבים ייכתב שם הכותב הראשי תחילה ואחריו שאר הכותבים. בכל אחד מהשמות ייכתב השם הפרטי ראשון ואחריו שם המשפחה.

את המאמר יש לשלוח כשבעמוד הראשון כותרת המאמר, שמות הכותבים, התואר האקדמי, השיוך המוסדי, כתובת הדוא"ל והתקציר הביוגרפי. בעמוד השני תופיע כותרת המאמר ללא ציון שמות הכותבים.
בכל מאמר יש להקפיד על תקציר, מבוא, סקירת ספרות, שיטת המחקר, מתודולוגיה, ממצאים, ודיון, הכולל גם סיכום ומסקנות.

רשימת מקורות: רשימת המקורות תיכתב על פי נוהל הכתיבה של שיטת ה- APA בגרסה 7.

נוסף על המאמר יש לכלול את המסמכים האלה:

תקציר המאמר: בהיקף של 300-200 מילים

יש לצרף גם תקציר באנגלית

מילות מפתח: 4 עד 5 מילים / מושגים

תקציר ביוגרפי: תואר אקדמי, עיסוק מרכזי ותחומי עניין ומחקר של הכותב/ים, שיוך מוסדי, כתובת דוא"ל ומספרי טלפון ליצירת קשר.

תרשימים וטבלאות יעוצבו על פי כללי ה-APA וישולבו בטקסט עצמו ולא כנספחים.

יש לשלוח את המאמרים לכתובת הדוא"ל של העורך: lilachgr@l-w.ac.il

המערכת תעביר את המאמרים לשיפוט של שני שופטים מומחים.