ISSN: 2616-5201

כתב העת "חוקרים@הגיל הרך" הוא כתב עת מקוון אקדמי שפיט היוצא לאור באופן קבוע. כתב העת מהווה במה לפרסום מחקרים במגוון נושאים הקשורים לגיל הרך. החזון העומד בבסיס כתב העת מושתת על בניית מקורות ידע עדכניים ומחקריים להבנת הילד בגיל הרך בישראל בתחומי עניין מגוונים כמו מוזיקה, ספרות ילדים, מתמטיקה ואוריינות, וללמד על ייחודיות הגיל הרך בחברה ובתרבות בישראל: מסגרות חינוכיות ותרומתן להתפתחות הילד, תפיסות של מחנכים בגיל הרך, הכשרת גננות ומטפלות, הבנת המשפחות החדשות ויחסי הורות, מקומה של ההגירה והשלכותיה על הגיל הרך בחברה הישראלית, ועוד נושאים רבים שייחודיים לנו.

כתב העת מחויב לקידום המחקר, התיאוריה והפרקטיקה החינוכית בגיל הרך. בכך הוא יהווה תרומה לחברה בישראל תוך זיקה ותרומה לדיון ציבורי בסוגיות אותנטיות.

יעדים

–  להציג מחקרים שנעשו בחברה הישראלית על אודות הגיל הרך.
–  לשמש מסגרת פרסומית שתיתן ביטוי לידע המחקרי בתחום הגיל הרך.
–  לשתף ציבור רחב של קוראים במחקרים ובכיוונים עכשוויים בתחום זה באמצעות נגישות כתב העת באינטרנט.
–  להעשיר את השפה המקצועית ואת הבמה המקצועית האקדמית בשפה העברית.

עורך כתב העת פרופ' יצחק גילת

בשאלות הנוגעות לכתב העת ניתן לפנות בדוא"ל ל – lilachgr@l-w.ac.il

הצטרפו לקבלת מאמרים חדשים בנושא הגיל הרך!